Wettelijke kennisgeving

ALGEMENE VOORWAARDEN
Door gebruik te maken van de website https://fierceimmo.com

De bezoeker aanvaardt onderhavige gebruiksvoorwaarden en doet afstand van alle vorderingen tegen Fierce Immo, behoudens in geval van opzet van Fierce Immo.
De bezoeker aanvaardt dat elke illegale of verdachte daad van zijn kant zal worden meegedeeld aan de bevoegde diensten.

Beheerder
De websites worden beheerd en bewerkt door: Fierce Immo
Fierce Immo srl

Louizalaan 231,
1050 Brussel
België

info@fierceimmo.com


Vertrouwelijkheid van informatie op de site.

Nieuws en algemene productinformatie worden geheel vrijblijvend verstrekt. Fierce Immo garandeert niet dat de informatie juist, volledig en geschikt is voor welk gebruik dan ook. We raden u daarom aan om contact op te nemen met Fierce Immo voordat u een beslissing neemt met betrekking tot enig aspect van onze/uw producten.

We stellen alles in het werk om u betrouwbare en regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken op de Fierce Immo-website. Fierce Immo kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste, onvolledige of ongepaste informatie, noch voor enige directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade die voortvloeit uit het openen of gebruiken van de inhoud van de Fierce Immo-website, met inbegrip van gedownloade bestanden.

Links naar andere sites
Onder bepaalde rubrieken bevat de website van Fierce Immo hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites die door derden worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de inhoud van deze websites. Evenmin kunnen wij worden beschouwd als een autoriteit die de inhoud van deze websites of websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of legitimeert. Bijgevolg zijn de exploitanten van deze websites als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wet- en regelgeving met betrekking tot de producten en diensten die zij op hun websites te koop aanbieden, meer bepaald met betrekking tot consumentenbescherming, verkoop op afstand, prijswetgeving, enz.

Verbod op toegang tot de site
Wij behouden ons het recht voor om elke natuurlijke of rechtspersoon de toegang tot de gehele website of een deel daarvan eenzijdig te verbieden:

die deze gebruiksvoorwaarden schendt;
wie de persoonsgegevens waartoe hij of zij toegang heeft, zou gebruiken om tegen betaling producten of diensten aan te bieden of een groot aantal ongevraagde berichten naar de e-mailadressen te sturen

van andere internetgebruikers ("spammen") voor commerciële doeleinden of op enige andere ongeoorloofde manier;
die op enigerlei wijze de goede reputatie van de site zouden schaden;
die inbreuk zouden maken op de intellectuele rechten van derden;

die de site voor onwettige doeleinden zou gebruiken.

Ook behouden wij ons het recht voor om tegen deze personen juridische stappen te ondernemen.

Beschikbaarheid van de site
Hoewel we ernaar streven de website 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar te stellen, behouden we ons het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving om technische of andere redenen te onderbreken. Tevens behouden wij ons het recht voor om onze dienstverlening te beëindigen, zonder dat onze aansprakelijkheid voor deze onderbrekingen en de eventuele gevolgen daarvan voor u of derden wordt ingeroepen.

Zover mogelijk, Fierce Immo zorgt ervoor dat de site en de bestanden die van deze website kunnen worden gedownload vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en niet-geautoriseerde spyware. De aanwezigheid van deze en andere virussen kan echter niet worden uitgesloten. kan in geen geval Fierce Immo kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van de gebruiker die hieruit voortvloeit. SO Estates raadt de gebruiker ten zeerste aan om een firewall, antivirusprogramma of andere noodzakelijke beschermingsprogramma's op zijn computer te installeren.

Intellectuele eigendomsrechten
Geen tekst, foto's, tekeningen, afbeeldingen of welk ander element dan ook van de De Fierce Immo-website mag op welke manier dan ook worden verspreid of gereproduceerd, tenzij: Fierce Immo heeft haar toestemming gegeven.

Het grafisch ontwerp van deze site (sitemap, keuze en rangschikking van koppen, organisatie van gegevens, enz.) is auteursrechtelijk beschermd. Fierce Immo kan het gebruik van een deel van een tekst, de hele website of kwalitatieve of kwantitatieve rubrieken verbieden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (de wet die de Europese richtlijn nr. 96/9/EG omzet in Belgisch recht) bepaalt dat elke inbreuk op deze rechten kan worden bestraft met een boete van maximaal € 500.000 en, in bij recidive, tot 2 jaar gevangenisstraf.

Met dit document Fierce Immo verleent de gebruiker van de website een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie, die op elk moment en zonder reden herroepbaar is, om de inhoud van de website weer te geven en te downloaden met als enig doel de inhoud te bekijken. De gebruiker mag ook een kopie afdrukken van de inhoud die op de website wordt weergegeven, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij de inhoud van de website op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle verwijzingen naar de auteurs en de oorsprong van de website behoudt. Verveelvoudiging is dan ook uitsluitend toegestaan voor eigen gebruik en als eigen kopie in de zin van het auteursrecht.

Sommige namen, verwijzingen, slogans en logo's op de website zijn geregistreerde handelsmerken of handelsnamen die eigendom zijn van Fierce Immo of hun respectievelijke eigenaren. Behalve met de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de licentiehouders, waaronder: Fierce Immo is elk gebruik van namen, handelsmerken, slogans en logo's en/of het ongeoorloofd gebruik van gelijkaardige tekens verboden.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik dan ook van alle of een van de beschermde elementen van de website, in welke vorm dan ook en op welke manier dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Felle immo. Elk verzoek in dit verband kan worden gericht aan info@fierceimmo.com. Elk commercieel gebruik van de inhoud van de website is strikt verboden.

In geen geval kan de aansprakelijkheid van Fierce Immo kan worden ingeroepen bij bezoekers van deze site voor eventuele klachten of juridische stappen die tegen hen kunnen worden ingediend door een derde partij die beweert dat het gebruik van enig element van de inhoud van de website of een van de producten of diensten die op de website worden aangeboden, inbreuk maakt een van zijn intellectuele rechten.

Toepasselijk recht en jurisprudentie
Voor elk mogelijk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Op de website van Fierce Immo is Belgisch recht van toepassing en zijn enkel Belgische rechtbanken bevoegd.

auteursrechten
Deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, lay-out, teksten, logo's, afbeeldingen, foto's en de selectie en het formaat daarvan, zijn beschermd door auteurs- en merkenrecht, software- en databankrechten. Elke kopie en/of reproductie, openbare vermelding, wijziging of andere vorm van gebruik en/of exploitatie van het geheel of een deel van de website, in welke vorm en op welke manier dan ook, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Felle immo.

Vrijwaring
Fierce Immo Alle rechten voorbehouden. De informatie op deze site is oorspronkelijk geproduceerd of verzameld door Felle immo. Fierce Immo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of onvolledigheden in de gegevens met betrekking tot de goederen of enige andere informatie die op of via onze site wordt aangeboden. Deze gegevens zijn louter informatief en op geen enkele manier bindend.

WAT IS EEN KOEKJE?

Cookies zijn kleine bestanden die websites op de harde schijf van uw computer of in de browser van uw mobiele telefoon plaatsen. Cookies worden veel gebruikt om websites te laten werken, de gebruikerservaring te verbeteren en om bepaalde informatie door te geven aan de eigenaar van een website. Onze cookies kunnen informatie over uw online voorkeuren opslaan en stellen ons in staat om onze website af te stemmen op uw voorkeuren.

HOE ACCEPTEERT OF WEIGERT U HET GEBRUIK VAN COOKIES?

Gebruikers hebben altijd de mogelijkheid om hun computerinstellingen aan te passen om alle cookies te accepteren of te weigeren of om een melding te krijgen wanneer een cookie wordt gebruikt. De weigering van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde gepersonaliseerde diensten niet aan de gebruiker worden aangeboden, wat het volledige gebruik van alle functionaliteiten van de website kan belemmeren.

Als u het gebruik van alle of een deel van de cookies wilt weigeren, moet u uw browserinstellingen aanpassen.

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?

Tijdens uw bezoek aan de website verzamelen wij, onafhankelijk van het gebruik van cookies, via de eenvoudige verbinding die uw telefoon met de site tot stand brengt, informatie over u, waaronder uw besturingssysteem, browserversie, domeinnaam en IP-adres, het laatste webadres bezochte pagina en de pagina's van de site die u bezoekt. We kunnen deze informatie gebruiken voor marketing, reclame, profielsamenstelling of andere promotionele doeleinden.

De informatie die door cookies wordt verzameld, kan ons helpen het gebruik van de site te analyseren en ons in staat te stellen een betere gebruikerservaring te bieden. De informatie die door cookies wordt verzameld, kan worden gebruikt om u te identificeren.

WELKE COOKIES WE GEBRUIKEN?

Technische cookies:
Sommige van onze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het gebruik van de site en bepaalde functies van de site. Deze functionele cookies kunnen bij het gebruik van de site niet worden geweigerd. Deze categorie omvat onder meer cookies om vast te leggen of een gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies op de site.

Sessiecookies en voorkeurscookies:
We kunnen cookies gebruiken om het gebruik van de site te vergemakkelijken, zoals de mogelijkheid die de gebruiker wordt geboden om door de verschillende pagina's te navigeren. Deze cookies werken niet meer aan het einde van een sessie (bijvoorbeeld wanneer de gebruiker het browservenster sluit). We kunnen ook cookies gebruiken om uw voorkeuren en keuzes op de site voor een langere periode op te slaan. Over het algemeen zijn deze cookies na twee jaar niet meer actief.

Analyse cookies:
We kunnen analysecookies gebruiken om de prestaties, marketingstrategie en personalisatie van de site te verbeteren door informatie te verzamelen over het aantal bezoekers, hoe bezoekers op de site aankomen en hoe ze de site gebruiken (zoals welke pagina's het vaakst worden bezocht). Om deze redenen kunnen we in de toekomst of momenteel analysecookies en gerelateerde cookies gebruiken van ADOBE (Adobe Analytics - klik hier voor het privacybeleid van Adobe) en Google (Google Analytics), die na twee jaar niet meer actief zijn.

De "Sociale netwerken" cookies
We kunnen ervoor kiezen om websites van derden en specifiek sociale netwerkfuncties op onze site te implementeren. Deze functies omvatten scripts of andere elementen die cookies van deze sociale netwerken op uw apparaat kunnen lezen of plaatsen. Met deze cookies kunnen advertenties worden gepersonaliseerd. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies of de gegevens die door deze cookies worden verzameld, aangezien we alleen de Site beheren, maar we willen u toch graag informeren en uw toestemming hiervoor verkrijgen.

PRIVACY
Bij Fierce Immo, wij respecteren en beschermen uw privacy.

Wij willen het vertrouwen dat u in ons stelt waardig blijven door onze site te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten. We willen ook dat u zich op uw gemak voelt wanneer u op onze site surft.

Daarom willen wij u op transparante wijze informeren over de voorzorgsmaatregelen die wij nemen bij de verwerking van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt.

PRIVACYBESCHERMING CHARTER
De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische wet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

Als u wilt reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kunt u contact met ons opnemen door een brief of een e-mail te sturen.

Er worden geen gegevens automatisch verzameld door de site zelf. De enige gegevens die wij verwerken, zijn de gegevens die u ons vrijwillig meedeelt, hetzij in het kader van de uitwisseling van berichten, bijvoorbeeld door het verzenden van berichten op deze site, door met ons te communiceren per e-mail, via onze verschillende contactformulieren op de site, telefonisch contact op onze kantoren, enz... Alle andere informatie die automatisch kan worden verzameld, wordt alleen verzameld door statistische hulpmiddelen zoals Google Analytics en heeft alleen betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de nieuwste versie van uw browser, het web pagina's geraadpleegd, maar blijft volledig anoniem.

Om uw toegang tot de website te vergemakkelijken, kunnen we via een cookie een toegangscode en een wachtwoord opslaan. (Een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verzonden en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het houdt de bezochte site bij en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dat bezoek. Onze cookies worden voornamelijk gebruikt om de site te laten werken - technische sessie koekjes).

De informatie is alleen voor intern gebruik en zal daarom nooit worden doorgegeven aan andere natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet gelieerd aan ons bedrijf. Deze gegevens zullen echter op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten worden meegedeeld zonder de voorafgaande toestemming van de houder.

We hebben passende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om het verlies, misbruik of wijziging van informatie die op onze site is ontvangen te beschermen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

In overeenstemming met de wet hebt u te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, evenals het recht om er bezwaar tegen te maken, om de juistheid ervan te controleren en eventuele fouten te laten corrigeren.

Neem contact met ons op om dit recht uit te oefenen: Per post naar het volgende adres:

Fierce Immo Srl Louizalaan 231, 1050 Brussel België

U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: info@fierceimmo.com Of bel ons op 04 99 08 92 77

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die door middel van een hyperlink met de onze zijn verbonden.

Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met dit beleid, kunt u per e-mail of per post contact opnemen met ons kantoor op het adres dat op de site wordt vermeld.

Updaten.
Ons kantoor maakt het tot zijn taak om dit charter regelmatig bij te werken om rekening te houden met eventuele juridische, jurisprudentiële of technische ontwikkelingen. Alleen de nieuwste versie prevaleert.

Datum van laatste wijziging: 12 december 2021

Voor welke doeleinden bewaren wij uw persoonsgegevens? We hebben uw persoonsgegevens nodig:

om u te informeren over nieuwe producten en diensten die worden aangeboden en om u informatie te verstrekken om statistieken op te stellen over het bezoek aan de verschillende secties van onze site

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens verzameld op de Fierce Immo-site is Fierce Immo, die de site beheert en waarvan de maatschappelijke zetel in België is gevestigd te

Fierce Immo Srl

Louizalaan 231,
1050 Brussel
België

Als je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), mag je onze site niet gebruiken en vragen we je om je persoonsgegevens niet aan ons mee te delen.

Sociale netwerken
RGPD op sociale netwerken
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de persoonsgegevens die u ons vrijwillig meedeelt via het sociale netwerk waarbij u bent geregistreerd, en die ons in staat stellen op uw verzoeken te reageren. De informatie is alleen voor intern gebruik en zal daarom nooit worden overgedragen aan andere (rechts)personen, al dan niet gelinkt aan ons bureau. Alle nuttige informatie over de bewaring, het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid &

wijziging van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd op het volgende adres: https://fierceimmo.com of op verzoek op papier worden verkregen.

RGPD voor wedstrijden
De persoonsgegevens die de organisatoren van deelnemers verzamelen, worden door de organisatoren verzameld met strikte inachtneming van de bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze mogen worden gebruikt voor intern gebruik en voor het goede verloop van de wedstrijd. Indien de aard van de wedstrijd vereist dat herinneringsberichten per e-mail worden verzonden, stemt de deelnemer ermee in deze berichten te ontvangen voor de duur van de wedstrijd. Alle nuttige informatie over het behoud, het recht van toegang, rectificatie, verwijdering, inzage, correctie, overdraagbaarheid en wijziging van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op het volgende adres: info@fierceimmo.com of op verzoek op papier worden verkregen.

De houder van de persoonsgegevens erkent loyaal en volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van deze gegevens door: Felle immo. Naast dit recht op informatie heeft de houder de volgende rechten:

●  Recht op toegang tot zijn/haar gegevens door de betrokkene. Dat wil zeggen, het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen dat de gegevens al dan niet worden verwerkt en de toegang tot die gegevens.

●  Recht op rectificatie van onjuiste informatie en op aanvulling van onvolledige gegevens

●  Recht om het wissen van iemands gegevens te verkrijgen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn voor

  • de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, als de persoon zijn toestemming intrekt (en er geen andere grond (wettelijke verplichting) voor de verwerking is), als de persoon zijn recht uitoefent om bezwaar te maken tegen de verwerking

  •  

●  Recht op beperking: wanneer de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar ze nog wel nodig zijn. Wanneer een dergelijke beperking, als een tijdelijk principe, wordt ingevoerd, mogen de gegevens, behalve voor opslag, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor specifieke doeleinden.
●  Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de gegevens die hij of zij heeft verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en heeft het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat de oorspronkelijke verwerkingsverantwoordelijke dit kan verhinderen deze. De betrokkene kan verzoeken dat zijn of haar gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden.
●  Recht van verzet: de betrokkene heeft een recht van verzet tegen de verwerking waardoor hij/zij de verwerkingsverantwoordelijke kan vragen om de verwerking van zijn/haar gegevens stop te zetten en in ieder geval een recht van verzet tegen de werving.
●  Elk verzoek tot uitoefening van deze rechten kan worden gericht aan ons kantoor via: info@fierceimmo.com
●  Er wordt via hetzelfde communicatiekanaal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek gereageerd.
●  Er is geen betaling vereist, tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn (repetitief karakter).

Liquid error (layout/theme line 115): Could not find asset snippets/cart-drawer.liquid